Tworzenie instancji

KROK 1

Z ekranu Project -> Compute- > Instances należy kliknąć LAUNCH INSTANCE.

KROK 2

W zakładce Details należy podać nazwę instancji, a także określić ile sztuk takich instancji ma zostać wykreowanych. Dodatkowo można ograniczyć występowanie/działanie instancji do konkretnej strefy dostępności, tzw. Availability Zone (więcej: patrz praktyczne uwagi).

KROK 3

W zakładce Source należy wybrać źródło bootowania. Wybór wartości Image pozwala na szybkie uruchomienie maszyny w jednym etapie używając tylko omawianego tu kreatora. Wybór wartości Volume jest bardziej uniwersalnym sposobem, wymaga on jednak uprzedniego utworzenia wolumenu. Patrz również poniżej w rozdziale “Praktyczne uwagi”. Warto również zaznaczyć opcję NO przy „Delete Volume …”, dzięki temu po usunięciu instancji wolumen będzie można ponownie wykorzystać. W przypadku wybrania Image jako źródła bootowania, w sekcji Available należy wybrać obraz systemu poprzez kliknięcie przycisku ze strzałką skierowaną w górę.

KROK 4

W zakładce Flavors należy wybrać (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę) flavor – czyli kombinację liczby vCPU (rdzeni) oraz ilości pamięci operacyjnej RAM.

KROK 5

W zakładce Networks można przypisać (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę) sieć.

KROK 6

W zakładce Network Ports można przypisać port (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę). Aby pomyślnie zakończyć tworzenie instancji, jedna z zakładek sieciowych musi zostać uzupełniona: Networks lub Network Ports.

KROK 7

W zakładce Security Groups należy wybrać pożądaną grupę zabezpieczeń. Domyślny stan zakładki:

Używając przycisków z symbolami strzałek należy przypisać pożądaną grupę zabezpieczeń:

KROK 8

W zakładce Key Pair można ustawić klucze SSH, jeśli życzeniem użytkownika jest logowanie do instancji w ten sposób. Należy wybrać wcześniej stworzony klucz lub utworzyć go uruchamiając + CREATE KEY PAIR lub też importując swój własny klucz (IMPORT KEY PAIR).

KROK 9

Zakładka Configuration daje możliwość customizacji skryptem. Jedno z praktycznych zastosować polega na ustawieniu hasła dla domyślnego użytkownika (patrz: praktyczne uwagi).

KROK 10

Zakładki Server Groups, Scheduler Hints oraz Metadata niniejszy przewodnik zostawia do samodzielnej eksploracji bardzo zaawansowanym użytkownikom. Można je pominąć podczas tworzenia instancji. Instancja zostaje wykreowana po kliknięciu na przycisk Launch Instance i pojawia się na liście ekranu Instances.

Usuwanie instancji

Instancję można usunąć uruchamiając akcję DELETE INSTANCE na wybranej instancji na liście ekranu Project -> Compute -> Instances. Większą liczbę instancji można usunąć zaznaczając instancje przeznaczone do usunięcia na liście a następnie kliknięcie przycisku DELETE INSTANCES.

Zmiana parametrów RAM i vCPU

Parametry można zmienić poprzez zmianę flavor’a. Na ekranie Project -> Compute -> Instances należy wybrać akcję RESIZE INSTANCE. W kreatorze należy wybrać nowy flavor i zatwierdzić przyciskiem RESIZE. Na liście instancji w polu TASK pojawi się pasek stanu z informacją o zadaniu. Po wykonaniu należy kliknąć CONFIRM RESIZE/MIGRATE.

Opis stanów instancji

Na liście instancji po prawej stronie ekranu Project -> Compute -> Instances użytkownik ma możliwość wykonania szeregu akcji dotyczących ich stanu. Poniższy opis przedstawia znaczenie stanów.

AKCJAOPIS
PAUSE INSTANCEStan maszyny zapisywany jest w pamięci RAM. Instancja staje się nieaktywna.
SUSPEND INSTANCEWejście w stan podobny do hibernacji – stan instancji wraz z pamięcią zapisywany jest na dysku, RAM i rdzenie zostają zwolnione – można zaalokować do innych instancji. Instancja
zostaje wyłączona.
RESUME INSTANCEPowrót do stanu sprzed akcji SUSPEND lub PAUSE.
RESUME INSTANCEInstancja zostaje wyłączona, zasoby zwolnione. Stan instancji nie
jest zapisywany.
UNSHELVE INSTANCETworzy i bootuje instancję od nowa.
LOCK INSTANCEInstancja jest zabezpieczona przed usunięciem.
UNLOCK INSTANCEInstancja jest podatna na usunięcie.
SOFT / HARD REBOOTPonowne uruchomienie instancji.
SHUT OFF INSTANCEWyłączenie instancji.
START INSTANCEWłączenie instancji.

Praktyczne uwagi

UWAGA 1. Autogenerowanie hasła root.

Hasło administratora generowane jest automatycznie. Aby hasło zostało nadane i było widoczne w logach instancji należy pamiętać, że w przypadku używania siecie wewnętrznej, musi być włączone DHCP – patrz również rozdział „Sieci wewnętrzne”.

UWAGA 2. Strefy dostępności.

Platforma chmurowa w zakresie węzłów obliczeniowych podzielona jest na trzy strefy (AZ – Availability Zones). Każda strefa stanowi osobną grupę szaf węzłów (fizycznych serwerów). Ograniczając instancję do danej strefy użytkownik ma pewność, że instancja (wirtualna maszyna) nie znajdzie się winnej strefie. Taka funkcjonalność umożliwia użytkownikowi – jeśli jest to potrzebne – dodatkową separację od siebie grup instancji.

UWAGA 3. Źródło bootowania.

Wybór wartości Image w źródle bootowania domyślnie stosuje typ przestrzeni dyskowej STANDARD. Jeśli użytkownik potrzebuje uruchomić instancję z dyskiem systemowym o typie FAST, powinien uprzednio utworzyć wolumen. Wybór wartości Volume jest bardziej uniwersalnym sposobem – na etapie tworzenia wolumenu można jawnie określić typ: STANDARD lub FAST.

UWAGA 4. Customization Script.

Dla systemów operacyjnych Linux można w łatwy sposób wygenerować przy tworzeniu maszyny samodzielnie określone hasło dla domyślnego użytkownika. W przypadku systemu Linux Ubuntu domyślnym użytkownikiem jest ubuntu, dla systemu Linux CentOS – użytkownik centos. W polu Customization Script należy wpisać:

#cloud-config
password: mysecret
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True

W przypadku systemu Linux Debian należy takiego użytkownika stworzyć – tu: debian. W polu Customization Script należy wpisać:

#cloud-config
password: mysecret
ssh_pwauth: True
chpasswd: { expire: False }
system_info:
default_user:
 name: debian
 lock_passwd: true
 sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
 shell: /bin/bash