W ramach Atman Cloud, użytkownik ma możliwość operowania trzema typami adresów: stałymi publicznymi, pływającymi publicznymi (floating) oraz prywatnymi. Adresy publiczne dostępne są w liczbie określonej w umowie (zamówieniu). Limit wykupionych adresów publicznych osiągany jest poprzez przydzielanie zarówno publicznych stałych jak i publicznych pływających adresów IP.

Stałe publiczne

Taki adres przypisywany jest do instancji (wirtualnej maszyny), gdy bezpośrednio jest ona wpinana do sieci EXTERNAL. Adres inicjalnie przydzielany jest z DHCP, jednakże póty będzie on niezmiennie przypisany do interfejsu maszyny aż interfejs ten zostanie skasowany lub maszyna usunięta.

Usunięcie interfejsu odbywa się poprzez wybranie funkcji DETATCH INTERFACE z poziomu instancji:

Należy pamiętać że ponowna alokacja tego samego publicznego adresu IP może oczywiście nastąpić ale z bardzo małym prawdopodobieństwem. Bardzo wygodnym i zalecanym przez Atmana podejściem dla instancji produkcyjnych jest korzystanie z pływających adresów IP.

Pływające publiczne

Cechą pływających publicznych adresów IP jest to, że po zaalokowaniu ich przez użytkownika do środowiska, pozostają one przydzielone „na własność” tego środowiska do momentu świadomego uwolnienia ich przez użytkownika (usunięcia ze środowiska). Takie adresy inicjalnie przydzielane są z DHCP i pozostają niezmienne przez cały ich cykl życia aż do ich uwolnienia. Pływające adresy IP można w sposób dowolny wiązać z instancjami (wirtualnymi maszynami), zmieniać ich przypisanie między instancjami w trakcie życia instancji lub pozostawiać nieprzypisanymi. Idea polega na powiązaniu publicznego pływającego adresu IP do interfejsu/portu z prywatną adresacją, zapewniając w ten sposób automatyczną translację tych adresów.

KROK 1

Przydzielenie pływającego publicznego adresu IP do środowiska. Na ekranie Project -> Network -> Floating IPs należy wybrać akcję ALLOCATE IP TO PROJECT. Pojawi się okno, na którym należy kliknąć przycisk ALLOCATE IP.

KROK 2

Przydzielenie pływającego adresu IP do środowiska odbywa się poprzez:

a) uruchomienie akcji ASSOCIATE dla danego pływającego adresu IP na ekranie Project -> Network -> Floating IPs

b) uruchomienie akcji ASSOCIATE FLOATING IP dla danej instancji na ekranie Project -> Compute -> Instances

Z kreatora należy wybrać pływający adres IP a następnie port z którym ma zostać skojarzony.

Po przydzieleniu adresu na liście instancji w sekcji Project -> Compute -> Instances będzie to odzwierciedlone w następujący sposób:

Natomiast na liście przypisanych adresów IP w sekcji Project -> Network -> Floating IPs będzie to wyglądało następująco:

Prywatne

Użytkownik ma możliwość nadawania i przypisywania adresów prywatnych – więcej informacji w rozdziale Sieć.