Tworzenie bucketów typu cold-storage

awscli

aws s3api create-bucket --bucket <nazwa zasobnika> --create-bucket-configuration LocationConstraint=default:cold-storage --profile <profil awscli> --endpoint <endpoint>

s3cmd

s3cmd mb s3://<nazwa zasobnika> --region=:cold-storage