Floating IP (pływające IP)

Ogólne informacje

Floating IPs (pływające adresy IP) są adresami niezależnymi od maszyn wirtualnych (VM), które można przypiąć do dowolnego portu na VM. Adresy mogą być dowolnie przypinane i odpinane od portów w trakcie życia usługi.

Komunikacja do maszyn wirtualnych (VM) odbywa się przy wykorzystaniu adresacji prywatnej przypisywanych maszynom przez system, poprzez mechanizm DHCP. Przypisany do VM adres prywatny jest stały przez cały czas życia VM i nie może być zmieniony. Przypisanie do VM adresów pływających (np. publicznych) odbywa się przez ich natowanie na adres prywatny danej VM.

Przypisanie floating IP do projektu

Aby przypisać adres IP do projektu, przechodzimy do sekcji Compute / Network, zakładka Floating IPs a następnie klikamy na przycisk Associate IP to Project. W wyświetlonym oknie wskazujemy pulę z której mają być dodane adresy IP (domyślnie jest to pula external, czyli adresacja publiczna). Wskazujemy również ilość adresów IP przypisywanych do projektu.

Adresy przypisane do projektu można następnie dopisywać do dowolnych VM w ramach projektu.

Przypisanie publicznego IP

Aby przypisać do instancji adres pływający (floating IP) wyświetlamy listę maszyn wirtualnych (wybierając z menu pozycję Compute / Instances) klikamy na strzałkę z rozwijanym menu przy wybranej instancji i klikamy na pozycję Associate floating IP:

W wyświetlonym oknie wybieramy adres już przypisany do projektu (IP Address) lub przypisujemy nowy klikając na przycisk „+„. Z drugiej listy wskazujemy port do którego zostanie przypisane IP (Port to be associated):