Tworzenie pary kluczy SSH

KROK 1

Na ekranie Project -> Compute -> Key Pairs należy kliknąć przycisk CREATE KEY PAIR (alternatywnie: można zaimportować stworzony przez siebie lokalnie klucz publiczny – przycisk IMPORT KEY PAIR):

KROK 2

Po potwierdzeniu przyciskiem CREATE KEY PAIR, pojawi się okno pobierania klucza prywatnego który należy zapisać na lokalnej maszynie:

Przygotowanie instancji do korzystania z klucza SSH

W kreatorze tworzenia instancji w zakładce Key Pair należy wybrać klucz, który chcemy zastosować dla tej maszyny – używając przycisków z symbolem strzałek. Widać również że poprzednio wykonany krok można również wykonać w kreatorze:

Użycie klucza do logowania

KROK 1

Na liście instancji ekranu Project -> Compute -> Instances przy utworzonej instancji pojawi się również informacja o stosowanym kluczu:

KROK 2

Dla systemów Linux:

Przejście do katalogu .ssh lokalnej maszyny i zapisanie/utworzenie/skopiowanie do niej prywatnego klucza (tu nazwa pliku to klucz- Ubu5-priv.pem)

Następnie zmiana uprawnień:

Dla systemów Windows:

Najpopularniejszym narzędziem jest Puttym w którym uprzednio należy przekonwertować plik z formatu pem na ppk.

Należy uruchomić program PUTTYGEN.EXE

Załadować (przycisk Load -> wybór prywatnego klucza – w tym przykładzie: klucz-Ubu5-priv.pem)

Z poziomu tego samego okna PUTTYGEN zapisać klucz jako ppk przyciskiem „Save private key

KROK 3

Logowanie.

Dla systemów Linux:

Przy pomocy polecenia ssh –i <plik-klucza> <użytkownik>@<adres ip> logujemy się do maszyny

Dla systemów Windows:

Używając oprogramowania PUTTY.EXE należy skonfigurować połączenie podając adres IP oraz klucz ppk wygenerowane w poprzednim kroku.

Adres IP:

W kategorii Connection -> SSH -> Auth po kliknięciu przycisku Browse należy podać klucz prywatny ppk:

Po kliknięciu przycisku Open w oknie PuTTY Configuration, następuje otwarcie sesji. Należy wpisać użytkownika (tu, domyślnie dla Linux Ubuntu: ubuntu):