Tworzenie instancji

 

Film instruktażowy dostępny na dole strony

 

KROK 1

Z ekranu Project -> Compute- > Instances należy kliknąć LAUNCH INSTANCE.

 
KROK 2

W zakładce Details należy podać nazwę instancji, a także określić ile sztuk takich instancji ma zostać wykreowanych. Dodatkowo można ograniczyć występowanie/działanie instancji do konkretnej strefy dostępności, tzw. Availability Zone (więcej: patrz praktyczne uwagi).

 
KROK 3

W zakładce Source należy wybrać źródło bootowania. Wybór wartości Image pozwala na szybkie uruchomienie maszyny w jednym etapie używając tylko omawianego tu kreatora. Wybór wartości Volume jest bardziej uniwersalnym sposobem, wymaga on jednak uprzedniego utworzenia wolumenu. Patrz również poniżej w rozdziale „Praktyczne uwagi”. Warto również zaznaczyć opcję NO przy „Delete Volume …”, dzięki temu po usunięciu instancji wolumen będzie można ponownie wykorzystać. W przypadku wybrania Image jako źródła bootowania, w sekcji Available należy wybrać obraz systemu poprzez kliknięcie przycisku ze strzałką skierowaną w górę.

 

 
KROK 4

W zakładce Flavors należy wybrać (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę) flavor – czyli kombinację liczby vCPU (rdzeni) oraz ilości pamięci operacyjnej RAM.

 
KROK 5

W zakładce Networks można przypisać (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę) sieć.

 
KROK 6

W zakładce Network Ports można przypisać port (poprzez kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w górę). Aby pomyślnie zakończyć tworzenie instancji, jedna z zakładek sieciowych musi zostać uzupełniona: Networks lub Network Ports.

 
KROK 7

W zakładce Security Groups należy wybrać pożądaną grupę zabezpieczeń. Domyślny stan zakładki:

 

Używając przycisków z symbolami strzałek należy przypisać pożądaną grupę zabezpieczeń:

 

 
KROK 8

W zakładce Key Pair można ustawić klucze SSH, jeśli życzeniem użytkownika jest logowanie do instancji w ten sposób. Należy wybrać wcześniej stworzony klucz lub utworzyć go uruchamiając + CREATE KEY PAIR lub też importując swój własny klucz (IMPORT KEY PAIR).

 
KROK 9

Zakładka Configuration daje możliwość customizacji skryptem. Jedno z praktycznych zastosować polega na ustawieniu hasła dla domyślnego użytkownika (patrz: praktyczne uwagi).

 
KROK 10

Zakładki Server Groups, Scheduler Hints oraz Metadata niniejszy przewodnik zostawia do samodzielnej eksploracji bardzo zaawansowanym użytkownikom. Można je pominąć podczas tworzenia instancji. Instancja zostaje wykreowana po kliknięciu na przycisk Launch Instance i pojawia się na liście ekranu Instances.

 

Usuwanie instancji

Instancję można usunąć uruchamiając akcję DELETE INSTANCE na wybranej instancji na liście ekranu Project -> Compute -> Instances. Większą liczbę instancji można usunąć zaznaczając instancje przeznaczone do usunięcia na liście a następnie kliknięcie przycisku DELETE INSTANCES.

 

Zmiana parametrów RAM i vCPU

Parametry można zmienić poprzez zmianę flavor’a. Na ekranie Project -> Compute -> Instances należy wybrać akcję RESIZE INSTANCE. W kreatorze należy wybrać nowy flavor i zatwierdzić przyciskiem RESIZE. Na liście instancji w polu TASK pojawi się pasek stanu z informacją o zadaniu. Po wykonaniu należy kliknąć CONFIRM RESIZE/MIGRATE.

 

 

 

Uruchomienie instancji z własnego obrazu ISO

Do wykonania poniższych kroków wymagany jest plik openrc zawierający dane uwierzytelniające do interfejsów API usługi Atman Cloud. W przypadku uwierzytelniania SSO (poprzez portal auth.atman.pl) należy skonfigurować konto API oraz uzupełnić odpowiednie dane w pliku openrc.

Aby zainstalować system z obrazu ISO, należy najpierw przesłać go do rejestru obrazów usługi Atman Cloud. Taką czynność można wykonać poprzez użycie klienta CLI openstack:
openstack image create --private --disk-format iso --container-format bare --file /path/to/iso ImageName
Kiedy obraz się utworzy kopiujemy jego ID:

+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Property | Value |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| checksum | e0a43cbb8b991735c1b38e7041019658 |
| container_format | bare |
| created_at | 2019-03-28T09:27:04Z |
| disk_format | iso |
| id | 3ecfe11c-309d-474d-b16c-1f98afb79d98 |
| min_disk | 0 |
| min_ram | 0 |
| name | ImageName |
| owner | 1f5c0xx |
| protected | False |
| size | 306184192 |
| status | active |
| tags | [] |
| updated_at | 2019-03-28T09:27:18Z |
| virtual_size | Not available |
| visibility | private |
+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+

Następnie tworzymy tymczasową instancję wskazując na ID obrazu:

nova boot \
--block-device source=image,id=3ecfe11c-309d-474d-b16c-1f98afb79d98,dest=volume,shutdown=preserve,size=1,bootindex=0,bus=ide,type=cdrom \
--block-device source=blank,dest=volume,size=10,shutdown=preserve,bootindex=1,type=disk,bus=vitrio \
--nic none \
--flavor m4.c2 \
InstanceName

Po uruchomieniu instancji możemy zainstalować system z ISO wykorzystując zakładkę Console w paneli Atman Cloud. Podczas instalacji jako dysk systemowy wybieramy wolumen /dev/vda. Kiedy instalacja zakończy się, usuwamy tymczasową instancję i uruchamiamy nową instancję z wolumenu, na którym zainstalowaliśmy wcześniej system.

Utworzenie instancji z wolumenu na danym zasobie dyskowym

Sposobem na tworzenie instancji na danym typie zasobu dyskowego jest utworzenie wolumenu z obrazu na danym typie storage i utworzenie instancji z wolumenu.

Instancje z zasobami dyskowymi 6000 iops/12000 iops mogą być utworzone na przykład według poniższego sposobu.

Przechodzimy do zakładki Project -> Compute -> Images.
Następnie w opcjach obrazu którego chcemy użyć do utworzenia instancji wybieramy Create Volume.

 

 

W okienku które się nam otworzy zmieniamy typ na 6000 iops i klikamy Create Volume.

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Project -> Volumes -> Volumes. Tam odnajdujemy nasz wolumen i w opcjach wybieramy LAUNCH AS INSTANCE.

Otworzy nam się okienko konfiguracji instancji. Dalsza konfiguracja instancji jest identyczna jak w przypadku zasobów dyskowych 1000 iops z jednym wyjątkiem. W zakładce Source zmieniamy opcje Select Boot Source na Volume.

 

Następnie z listy wybieramy nasz wolumen.

Następnie wypełniamy wymagane pola w pozostałych zakładkach i klikamy w ikonę LAUNCH INSTANCE w celu uruchomienia instancji.

 

Opis stanów instancji

Na liście instancji po prawej stronie ekranu Project -> Compute -> Instances użytkownik ma możliwość wykonania szeregu akcji dotyczących ich stanu. Poniższy opis przedstawia znaczenie stanów.

AKCJA OPIS
PAUSE INSTANCE Stan maszyny zapisywany jest w pamięci RAM. Instancja staje się nieaktywna.
SUSPEND INSTANCE Wejście w stan podobny do hibernacji – stan instancji wraz z pamięcią zapisywany jest na dysku, RAM i rdzenie zostają zwolnione – można zaalokować do innych instancji. Instancja zostaje wyłączona.
RESUME INSTANCE

Powrót do stanu sprzed akcji SUSPEND lub PAUSE. Instancja zostaje wyłączona, zasoby zwolnione. Stan instancji nie jest zapisywany.

UNSHELVE INSTANCE Tworzy i bootuje instancję od nowa.
LOCK INSTANCE Instancja jest zabezpieczona przed usunięciem.
UNLOCK INSTANCE Instancja jest podatna na usunięcie.
SOFT / HARD REBOOT Ponowne uruchomienie instancji.
SHUT OFF INSTANCE Wyłączenie instancji.
START INSTANCE Włączenie instancji.

Więcej informacji o stanach maszyn wirtualnych można znaleźć w dokumentacji OpenStack po kliknięciu na link: https://docs.openstack.org/nova/latest/reference/vm-states.html

 

Stany instancji w rozliczeniu w modelu PAYG (Pay-As-You-Go)

W modelu rozliczenia PAYG koszty związane konsumpcją zasobów w postaci vCPU i RAM generowane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy maszyny wirtualnej w poniższych stanach:

  • active,
  • stopped,
  • paused,
  • resized,
  • suspended,
  • migrating.

Niezależnie od stanu maszyny wirtualnej koszty przestrzeni storage na dyskach blokowych jest naliczany w całym czasie istnienia maszyny wirtualnej.

Aby uniknąć kosztów związanych z wykorzystaniem vCPU i RAM kiedy maszyna wirtualna nie będzie używana należy przełączyć maszynę wirtualną w stan SHELVED.

 

Praktyczne uwagi

UWAGA 1. Autogenerowanie hasła root.

Hasło administratora generowane jest automatycznie. Aby hasło zostało nadane i było widoczne w logach instancji należy pamiętać, że w przypadku używania siecie wewnętrznej, musi być włączone DHCP – patrz również rozdział „Sieci wewnętrzne”.

UWAGA 2. Strefy dostępności.

Platforma chmurowa w zakresie węzłów obliczeniowych podzielona jest na trzy strefy (AZ – Availability Zones). Każda strefa stanowi osobną grupę szaf węzłów (fizycznych serwerów). Ograniczając instancję do danej strefy użytkownik ma pewność, że instancja (wirtualna maszyna) nie znajdzie się winnej strefie. Taka funkcjonalność umożliwia użytkownikowi – jeśli jest to potrzebne – dodatkową separację od siebie grup instancji.

UWAGA 3. Źródło bootowania.

Wybór wartości Image w źródle bootowania domyślnie stosuje typ przestrzeni dyskowej STANDARD. Jeśli użytkownik potrzebuje uruchomić instancję z dyskiem systemowym o typie FAST, powinien uprzednio utworzyć wolumen. Wybór wartości Volume jest bardziej uniwersalnym sposobem – na etapie tworzenia wolumenu można jawnie określić typ: STANDARD lub FAST.

UWAGA 4. Customization Script.

Dla systemów operacyjnych Linux można w łatwy sposób wygenerować przy tworzeniu maszyny samodzielnie określone hasło dla domyślnego użytkownika. W przypadku systemu Linux Ubuntu domyślnym użytkownikiem jest ubuntu, dla systemu Linux CentOS – użytkownik centos. W polu Customization Script należy wpisać:

#cloud-config
password: mysecret
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True

W przypadku systemu Linux Debian należy takiego użytkownika stworzyć – tu: debian. W polu Customization Script należy wpisać:

#cloud-config
password: mysecret
ssh_pwauth: True
chpasswd: { expire: False }
system_info:
default_user:
 name: debian
 lock_passwd: true
 sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
 shell: /bin/bash

 

Film instruktażowy