Konfiguracja IP w systemie Linux

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy w panelu odszukać MAC adres interfejsu publicznego (posiadającego dostęp do Internetu) – znajdziemy go w informacjach o serwerze:


W naszym przykładzie MAC adres to: 00:25:90:B5:1B:3E.

Znajomość MAC adresu ułatwia lokalizację właściwego interfejsu sieciowego w systemie Linux (nasze serwery posiadają minimum dwa interfejsy).

Lokalizujemy interfejs sieciowy z MAC adresem 00:25:90:B5:1B:3E. W tym celu z poziomu konsoli IPMI lub VNC wydajemy polecenie:

ip link show

Z listy interfejsów sieciowych należy wyszukać ten z podanym wyżej MAC adresem:

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
  link/ether 00:25:90:B5:1B:3E brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

W powyższym przykładzie interfejs publiczny to eth1.

Aktywacja adresacji publicznej z linii poleceń w systemie Linux może zostać wykonana w następujący sposób:

ip addr add 192.168.0.227/31 dev eth1
ip link set up dev eth1
ip route add default via 192.168.0.226

Adres dodatkowy można dodać w następujący sposób:

ip addr add 172.16.0.1/32 dev eth1

Adresem bramy domyślnej (gateway) dla adresów dodatkowych będzie brama domyślna z adresacji głównej.

Tak dodane adresy nie zostaną automatycznie aktywowane przy kolejnym rozruchu serwera. Adresy te należy zapisać w konfiguracji danej dystrybucji Linuksa. Poniżej przykłady konfiguracji adresów IP w popularnych dystrybucjach.

W pliku /etc/network/interfaces wprowadzamy:

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.0.227
    netmask 255.255.255.254
    gateway 192.168.0.226

iface eth1 inet static
    address 172.16.0.1
    netmask 255.255.255.255

Adresy dodatkowe dodajemy wg. schematu:

iface eth1 inet static
    address A.A.A.A
    netmask 255.255.255.255

iface eth1 inet static
    address B.B.B.B
    netmask 255.255.255.255

...

iface eth1 inet static
    address X.X.X.X
    netmask 255.255.255.255

W celu aktywacji adresów IP wydajemy polecenie:

ifup eth1

Nowe systemy Ubuntu wykorzystują do konfiguracji adresów IP na interfejsach narzędzia netplan. W celu konfiguracji sieci należy otworzyć plik:

/etc/netplan/01-netcfg.yml

Następnie przygotować odpowiednią konfigurację zgodnie ze schematem:

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ensXXX:
    dhcp4: no
    addresses: [192.168.0.227/31]
    gateway4: 192.168.0.226
    nameservers:
     addresses: [serwer DNS]

W celu aktywacji konfiguracji należy wydać polecenie:

netplan apply

Adresy dodatkowe dodajemy tworząc osobny plik:

/etc/netplan/02-static.yml

Uzupełniamy konfigurację o adresy dodatkowe:

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ensXXX:
    addresses: 
     - 172.16.0.1/32
    

W celu aktywacji konfiguracji należy wydać polecenie:

netplan apply

UWAGA: instrukcja zakłada, że pakiet NetworkManager nie jest zainstalowany.

W pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 wprowadzamy:

DEVICE="eth1"
BOOTPROTO="static"
GATEWAY="192.168.0.226"
IPADDR="192.168.0.227"
IPV6INIT="no"
NETMASK="255.255.255.254"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
IPADDR1=172.16.0.1
PREFIX1=32

Adresy dodatkowe wprowadzamy wg. schematu:

IPADDR1=A.A.A.A
PREFIX1=32
IPADDR2=B.B.B.B
PREFIX2=32
...
IPADDR<N>=X.X.X.X
PREFIX<N>=32

W celu aktywacji adresów IP wydajemy polecenie:

ifup eth1