1. Przejść do zakładki Applications \ Virtual Machines i wybrać opcję NEW VM.
 1. Wpisać nazwę maszyny wirtualnej oraz hostname i z dostępnych katalogów wybrać template maszyny – dla przykładu Ubuntu 22.04. Odznaczyć checkbox jeśli maszyna ma nie być uruchamiana po jej powołaniu.
 2. Wybrać Storage Policy z jakiej korzystać ma maszyna wirtualna oraz jej wielkość z rozwijanej listy.
 3. Dla interfejsu sieciowego wybrać sieć, do którego ma zostać wpięty oraz jedną z metod przypisania adresu IP:

  1. DHCP – zostanie przypisany adres IP przez usługę DHCP w sieci,
  2. Static IP Pool – zostanie wybrany pierwszy wolny adres IP z utworzonej puli w sieci,
  3. Static – Manual – pozwala na manualne przypisanie adresu IP
 4. Opcjonalnie można wykorzystać Custom Properties w celu np. importu klucza publicznego maszyny, z której będzie nawiązywane połączenie, ustawienia hasła użytkownika lub hostname.
 5. Powołana maszyna wirtualna pojawi się w zakładce Virtual Machines. Należy użyć przycisku Actions do wykonywania działań na maszynach wirtualnych, np. uruchamiania, wykonywania snapshotów, etc.
       
 6. Edycję maszyny wirtualnej rozpocząć poprzez wybór przycisku DETAILS. Zakładka General pozwala na edycję podstawowych ustawień, takich jak np. zmiana nazwy maszyny, zmiana Storage Policy, opisu lub opóźnienia startu.
 7. Edycję dysków, dodawanie, rozszerzanie wykonywać z poziomu zakładki Hard Disks.
 8. Zakładka Compute pozwala na zmianę wielkości maszyny wirtualnej – Sizing Policy. Zmiany należy przeprowadzać na wyłączonej maszynie.
 9. Zakładka NICs pozwala na edycję interfejsów sieciowych lub dodawanie kolejnych.
 10. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej wykonywany jest proces Guest OS Customization, który przygotowuje maszynę wirtualną zgodnie z określonymi ustawieniami. Losowe hasło początkowe dla użytkownika root można podejrzeć edytując te ustawienia w polu Specify password.