Tworzenie wolumenu

KROK 1

Z głównego menu (lewa strona ekranu), należy rozwinąć Project -> Volumes a następnie kliknąć Volumes. W centralnej części ekranu należy kliknąć + Create Volume. Pojawi się kreator:

Kolejno określamy w nim nazwę wolumenu, źródło (tu wybrany Linux Ubuntu)…

… a następnie rozmiar i typ. Zasoby przestrzeni dyskowej oferowane są przez Atmana w 3 wariantach: standardowy (1.000 iops), szybki (6.000 iops) i ultra (12.000 iops), różniące się wydajnością (iops – patrz: umowa, zamówienie). W zależności od zamówionej i udostępnionej przestrzeni Użytkownik określa tu pożądany typ przestrzeni:

KROK 2

Po kliknięciu przycisku Create Volume na liście wolumenów pojawi się nowo utworzony.

Kasowanie wolumenu

Na ekranie Project -> Volumes -> Volumes po prawej stronie wolumenu należy wybrać akcję DELETE VOLUME. Można usunąć tylko wolumen, który nie jest przypisany do maszyny.

Edycja wolumenu

Na ekranie Project -> Volumes -> Volumes po prawej stronie wolumenu należy wybrać akcję EDIT VOLUME. Możliwa jest zmiana nazwy a także określenie flagi bootowalny dla danego wolumenu.

Zmiana typu

Można zmienić typ wolumeny (standard <-> fast) wybierając na ekranie Project -> Volumes -> Volumes po prawej stronie wolumenu akcję CHANGE VOLUME TYPE. Zmiana może zająć znaczącą ilość czasu w zależności od rozmiaru wolumenu oraz rodzaju danych. Typ wolumenu można zmienić w przypadku gdy wolumen jest dodatkowy i nie podłączony do instancji. Typu wolumenu nie można zmienić dla:

  • głównego wolumenu instancji
  • wolumenu dodatkowego, ale podłączonego do działającej instancji

W kreatorze zmiany typu Migration Policy należy ustawić na wartość ON DEMAND